News from Ukraine on August 14, 2014

 

u14

UKRAINIAN CITIZENS: WE ARE REALLY AFFRAID OF RUSSIAN “HUMANITARIAN MISSION”! WE DON’T NEED IT!!! LET’s PUTIN GIVE US 300 ABSOLUTELY EMPTY CARS AND TAKE OFF TERRORISTS IN THEM BACK TO RUSSIA!

u14-1

 

THE GUARDIAN: Ukraine refuses to permit Russian aid convoy to enter country

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/13/russia-aid-convoy-reach-ukraine-within-hours?CMP=twt_gu

DAILY MAIL: Russian ‘humanitarian’ convoy to Ukraine comes under attack… from Twitter virals

AUGUST 14, 2014 – RIGHT NOW !

Journalists write that Russian “humanitatian convoj” is going to the territory controlled with terrorists!!!! READ IN TWITTER:

 (The Guardian)

We have arrived at the turnoff towards Krasnodon and Luhansk, Ukraine… The front of the Russian aid convoy is turning down it. Wow…

The 2 Russian military helicopters are back, so close can see the red star. They’ve just landed in here

Kyiv, about 1000 people are near the building of the Parlament. They demand from deputies to approve and vote the Lustration low.

u14-6

People printed on the road all names who should be fired from the government and arrested. Here are this corrupted people:

u14-3 u14-2

 

This is Ukraine today – August 13: Supported by Russian military Russian “humanitarian convoy” was trying to break into the Ukraine

      U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven’t supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren’t courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don’t stand up to it with utmost determination.

August 13 – Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) has elected Metropolitan Onufriy of Chernivtsi and Bukovyna as the new Metropolitan of Kiev and All Ukraine. He is considered moderately pro-Russian. Ukrainian Orthodox Church (Kyiv Patriarchate) believes that he will not actively participate in inter-church dialogue. The head of Ukrainian Orthodox Church (Kyiv Patriarchate) Patriarch Filaret believes that the dialogue on the unification of orthodoxy in Ukraine with the newly elected Metropolitan of Kiev and All Ukraine (Moscow Patriarchate) may be unproductive.

August 13 – Supported by Russian military, on Wednesday night Russian “humanitarian convoy” was trying to break into the Ukraine, – said Deputy Head of Presidential Administration Valeriy Chaly. He reminded that last Friday Russia was planning an open invasion of Ukraine under the guise of a “humanitarian mission”. “Many countries have advised us to find a way not to fall into this trap. If Ukraine says that the “aid” will not be accepted, this may cause a full-scale conflict. And then this “aid” will arrive in a different way – with so called “peacekeepers” and armed convoy”, – explained Chaly.

August 13 – Russian President Vladimir Putin pointedly held the meeting of the Security Council of the Russian Federation in the occupied Crimea, in the city of Sevastopol. Discussed were security issues in the Republic of Crimea and city of Sevastopol. This is another provocation.

Andreas Umland – Understanding Russia’s Role and Aims in the “Ukraine Crisis”

Paul Goble Hot Issue – Lies, Damned Lies and Russian Disinformation

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

    France, Belgique, Canada, Suisse

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n’est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l’attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l’Europe ni l’Amérique n’ont soutenu la Géorgie, la guerre s’est rapproché de Paris et Berlin… en Ukraine. En 2014, lorsque ni l’Europe ni l’Amérique n’ont osé soutenir l’Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l’agression sans bornes… elle frappera à votre porte à moins que vous n’y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 13 août – L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou a élu le Métropolitain Onufriy de la Bucovine et de Tchernivtsi comme Primat de l’Église UOC MP. Il est considéré comme modérément pro-russe. L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kyiv estime qu’Onufriy ne poursuivra pas le dialogue inter-église. Le Patriarche Philarète de Kyiv pense que le dialogue sur l’unification de l’orthodoxie en Ukraine ne donnera rien avec le Métropolitain nouvellement élu de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou.

Le 13 août – “Dans la nuit du mercredi, le “convoi humanitaire” accompagné par des russes a essayé d’entrer en Ukraine.” – déclaration du directeur adjoint de l’Administration présidentielle, Valeriy Tchaly. Il a rappelé que vendredi dernier, la Russie avait l’intention de lancer une invasion de l’Ukraine sous le couvert d’une “mission humanitaire”. “De nombreux pays nous ont conseillé de trouver un moyen pour ne pas tomber dans le piège. Si nous fermons la frontière et refusons d’accepter ce “convoi, ca sera le piège qui déclenchera un conflit à grande échelle. Ensuite, une autre “aide” arrivera d’une façon très différente, avec des soi-disant soldats du maintien de la paix russes escortés par un convoi militaire.” a expliqué Tchaly.

Le 13 août – Le président russe, Vladimir Poutine a tenu une réunion très démonstrative du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie à Sébastopol en Crimée occupée. Les participants discutaient de la sécurité de la République de Crimée et de Sébastopol. C’est une nouvelle provocation…

 Polska

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

13 sierpnia – Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego wybrał na nowego przywódcę metropolitę Bukowińskiego i Czerniowieckiego Onufrija. Biskup uważa się za umiarkowanie prorosyjskiego. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego uważa, że metropolita Onufrij nie pójdzie na dialog między Kościołami w sprawie utworzenia jedynego Kościoła Prawosławnego według kanonów obowiązujących. Patriarcha Kijowski Filaret z UKP PK uważa, że dialog w sprawie zjednoczenia prawosławia na Ukrainie z nowo wybranym metropolitą Kijowskim UKP MP może być bezowocny.

13 sierpnia – W nocy w środę rosyjski “konwój humanitarny “próbował przedrzeć się do Ukrainy z rosyjską załogą – zastępca szefa Administracji prezydenta Ukrainy Wałerij Czałyj. Oficer przypomniał, że w zeszły piątek Rosja planowała otwartą inwazję przeciwko Ukrainy pod płaszczykiem “misji humanitarnej”. “Wiele krajów radzą nam znaleźć sposób, ażeby nie trafić w pułapkę. Oni uważają, że to podstęp. Jeżeli Ukraina zamknie się i powie, że nie przyjmujemy [rosyjskiej pomocy], to pułapka zadziała i zdetonuje konflikt na pełną skalę. Wtedy to “pomoc” wejdzie zupełnie inaczej – z tak zwaną “misją pokojową”, z eskortą uzbrojoną” – powiedział Czałyj.

13 sierpnia – Prezydent Rosji Władimir Putin ostentacyjnie poprowadził na okupowanym Krymie, w Sewastopolu spotkanie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – omawiał kwestię bezpieczeństwa “Republiki Krymu” i Sewastopola. Kolejna prowokacja.

 Сербіиа

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

13. avgust. – Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije izabrala je za novog predstojnika mitropolita Bukovinskog i Černiveckog Onufrija. Njega smatraju umereno proruskim. Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije smatra da on neće biti sklon dijalogu među crkvama. Kijevski patrijarh UPC KP Filaret smatra da dijalog o ujedinjenju pravoslavlja u Ukrajini sa novoizabranim kijevskim mitropolitom UPC MP može biti bez rezultata.

13. avgusta – U noć sa utorka na sredu ruski “humanitarni konvoj” pokušavao je da prodre u Ukrajinu sa ruskom pratnjom, − zamenik šefa AP Valerij Čalij. Podsetio je da je prošlog petka Rusija planirala otvorenu invaziju u Ukrajinu pod pokrićem “humanitarne misije”. “Više zemalja savetuju nama da nađemo način da se ne izložimo udarcu. Oni smatraju da je to zamka. Ako se Ukrajina zatvori i kaže da nećemo prihvatiti, onda je to zamka nakon koje počinje punokrvni konflikt. Onda će ova “pomoć” ući sasvim drugačije – sa mirotvorcima, takozvanim, sa naoružanom pratnjom”, − objasnio je Čalij.

13. avgust. – Predsednik Rusije Vladimir Putin demonstrativno je održao na okupiranom Krimu u Sevastopolju savetovanje Saveta bezbednosti RF. Pretresala su se pitanja obezbeđenja bezbednosti Republike Krim i Sevastopolja. Ovo je još jedna provokacija.

 Україна

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

13 серпня – Українська православна церква Московського патріархату обрала новим предстоятелем митрополита Буковинського та Чернівецького Онуфрія. Його вважають помірковано проросійським. Українська православна церква Київського патріархату вважає, що він не йтиме на міжцерковний діалог. Київський патріарх УПЦ КП Філарет вважає, що діалог про об’єднання православ’я в Україні з новообраним київським митрополитом УПЦ МП може бути безплідним.

13 серпня – У ніч на середу російський “гуманітарний конвой” намагався прорватись в Україну з російським супроводом – заступник глави АП Валерій Чалий. Він нагадав, що минулої п’ятниці Росія планувала відкрите вторгнення в Україну під прикриттям “гуманітарної місії”. “Багато країн радять нам знайти спосіб, щоб не підставитись. Вони вважають, що це пастка. Якщо Україна закриється і скаже, що ми не приймемо, то це пастка, за якою почнеться повномасштабний конфлікт. Тоді ця “допомога” ввійде зовсім по-іншому – з миротворцями, так званими, зі збройним конвоєм”, – пояснив Чалий.

13 серпня – Президент Росії Володимир Путін демонстративно провів в окупованому Криму в Севастополі нараду Ради безпеки РФ – Обговорювалося питання забезпечення безпеки Республіки Крим та Севастополя. Це ще одна провокація.

Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – August 13, 2014

Dmitry Tymchuk, Coordinator, Information Resistance

Translated and edited by Voices of Ukraine

information_resistance_logo_eng

Brothers and sisters!

Here’s the Summary for August 13, 2014

The bad news:

1. Just as we believed the Kremlin and have set forth our vision of the story with “humanitarian aid” from Russia to Donbas, it became known that the convoys would not go through Kharkiv Oblast. Previous promises by the Russians to do everything strictly in agreement with Kyiv and the ICRC [International Committee of Red Cross] turned out to be a lie–the Red Cross hasn’t received the information about the movement of convoys or the [humanitarian] cargo. Once again, we see that only the most naive can believe Moscow, and even those, not for long.

As a result, the story with “humanitarian aid from Putin” is more like the Kremlin’s dirty provocation. According to our data, the Russians have, at the same time, deployed additional artillery units to the border with Ukraine (like there weren’t enough of them regularly bombarding the ATO forces). We can only guess what other bloody farce the Russians will set up here. [We] do not exclude the possibility that in the next mirthless show prepared by Putin for Donbas, “the humanitiarian convoy” may play an important role.

2. The occupying authorities of Crimea launched an informational war against Ukraine. Access to Ukrainian websites for Crimean users is blocked, social networks are being controlled. Previously, as is [well] known, Ukrainian TV channels were disabled, there are no Ukrainian newspapers.

All this complicates the task of the informational reconquering of Crimea, without which it is difficult to imagine its liberation from the occupiers. I have repeatedly said: we will get back Crimea the same way we lost it. And we lost it, first of all, by letting Putin control the minds and hearts of the Crimeans. Including, due to the moronic information security policy of Ukraine for over [the past] 20 years.

Moscow won’t present us with such ideal conditions. And this means that [we] will have to operate under very difficult conditions. But a member of the FSB has not yet been born, who could not be outwitted by a Ukrainian patriot.

3. Also about Crimea. Putin and his lackeys showed up in Sevastopol, where [he] holds gatherings with members of the Security Council of Russia.

I’ll be brief. Bitches, [they behave] as if they are at home.

The good news:

1. ATO forces are already in the suburbs of Donetsk. Active combat is underway near Luhansk. The encirclements that groups of insurgents wind up in are being more clearly drawn.

Of course, no one is waiting for a full victory tomorrow. But let’s face it: changing the situation for the worst can only be done through the inappropriate actions of Putin. Let’s hope that the international community will be able to stop him.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s